Search Result of "เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์"

About 194 results
Img

Researcher

นาง เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การค้าระหว่างประเทศ , การเงินการธนาคาร

Resume

Img

งานวิจัย

Services Marketing Mix of Starbucks Coffee in Bangkok, Thailand (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

ความพอใจของนิสิตต่อวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ:กรณ๊ศึกษาประเทศเกาหลีใต้ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความพอใจของนิสิตปริญญาโทต่อenglish program (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศออสเตรเลีย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุณิสา สุภาสูรย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสำรวจบ้านพักผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ในเขตกรุงเทพมหานคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อเครื่องออกกำลังกายร้าน Bike Club Homepro (2019)

หัวหน้าโครงการ:หทัยกร มโนรัศมี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgหทัยกร มโนรัศมี

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678910