Search Result of "เสาวภา ไชยวงศ์"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การทำนายการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลสับปะรด (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, Imgผศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สบว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

Researcher

นางสาว เกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Postharvest Biology, Plant Biochemistry , Plant Physiology

Resume

Img

Researcher

ดร. อิษยา นะมิกิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Resume