Search Result of "เสรี เวชชบุษกร"

About 30 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ: กรณีศึกษา วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ผู้เขียน:Imgรัตนา จันทโย

ประธานกรรมการ:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์พฤติกรรม และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ประกอบกิจกรรมดูนก : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgสุพล จิตร์วิจักษณ์

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ

ผู้เขียน:Imgกมล สังข์เฉย

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อความแออัดในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ

ผู้เขียน:Imgแสงจันทร์ วายทุกข์

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการด้านนันทนาการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgลัดดา สิริวีระพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในวนอุทยานแพะเมืองผี จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:ImgSupachai WANAPONG

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวในวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย

ผู้เขียน:ImgThumrong PANSOMBOON

ประธานกรรมการ:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมฤทธิ์ผลของการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติต่อการ รักษาป่าและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า : กรณีศึกษาในภาคเหนือของประชากรไทย

ผู้เขียน:Imgพัชนุช วงศ์วรรธนะ

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgนุชรีย์ แสงสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของกิจกรรมเดินป่าต่อพรรณพืชและคุณสมบัติทางกายของดินในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgรติกร น่วมภักดี

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgสุรวุฒิ ใจกิจสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำแนกช่วงชั้นโอกาสนันทนาการและการคาดคะเนระดับผลกระทบของผู้มาเยือนจังหวัดตรัง

ผู้เขียน:Imgจตุพร ตันติสุนทร

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบและการใช้ประโยชน์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

ผู้เขียน:Imgส่งศรี อุ่นจิตต์

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgนางยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ประสบการณ์ที่พึงปรารถนาและความชอบของนักท่องเที่ยวเพื่อกำหนดกลุ่มชั้นโอกาสทางด้านนันทนาการ

ผู้เขียน:ImgPiyarat SURIYACHAY

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของราษฎรในชุมชนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgประธานสิทธิ์ กระมล

ประธานกรรมการ:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgปิยะ อุทาโย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์สังคมพืชเพื่อออกแบบการสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgอรอนงค์ เฉียบแหลม

ประธานกรรมการ:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิผลการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgเสาวนีย์ สารเนตร

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาคู่มือดูนกสำหรับเยาวชนในบริเวณสวนป่าพีระศักดิ์ อดิศรประเสริฐ จังหวัดระนอง

ผู้เขียน:Imgนิรุติ อาภรณ์

ประธานกรรมการ:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgนางรัชนีกร เศรษโฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ผู้เขียน:Imgเอกสิทธิ์ สุดแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12