Search Result of "เสริมสร้างศักยภาพ"

About 58 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ ปี 2553 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน (โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาววิชาการจัดการ) (ภาคพิเศษ)

Img
Img
Img
Img
123