Search Result of "เสริมศิริ จันทร์เปรม"

About 227 results
Img

Researcher

ดร. เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการใช้รังสีและสารเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช, การถ่ายยีนในพืช

Resume

Img

งานวิจัย

การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของกล้วยไม้สกุลหวายดัดแปลงพันธุกรรมในระดับโรงเรือน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการถ่ายยีนในสัก (Tectona grandis) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การตรวจวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเกิด DNA methylation กับการผันแปรทางพันธุกรรมของเบญจมาศที่มีที่มาจาก somaclonal variation และการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ป่าสกุลช้างกระในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ด้านการอนุรักษ์และเชิงพานิชย์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตระกูลหญ้าที่ให้เซลลูโลสสูง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ตำแหน่งที่สอดแทรกในจีโนมกล้วยไม้ที่ได้รับการถ่ายยีน antisense CPACO1 โดยเทคนิค IPCR (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการถ่ายยีนที่สร้างโปรตีน VP1 เข้าสู่ถั่วฮามาต้า (Stylosanthes hamata)

ผู้เขียน:Imgกัญจนา แซ่เตียว

ประธานกรรมการ:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอรวรรณ (ยกเลิก) ชัชวาลย์การพาณิชย์ (ยกเลิก)

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Production of Plumbagin by Hairy Root, Callus and Cell Suspension Cultures of Plumbago indica L.

ผู้เขียน:Imgเพชรรัตน์ จันทรทิณ

ประธานกรรมการ:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Phomopsis asparagi

ผู้เขียน:Imgวิโรจน์ วิโรจน์พันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มาลี ศรีสดสุข, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พุทธพร ส่องศรี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสม F1 ระหว่าง Capsicum annuum "บางช้าง" x C.chinense "PBC932"

ผู้เขียน:Imgสรัญญา รอดมณี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ทนดินเนื้อปูนโดยใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ผู้เขียน:Imgสุบิน หินจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Transformation of Human Immunodeficiency Virus Type 1 Envelope Glycoproteins in Tobacco and Silkworm

ผู้เขียน:Imgนวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม, Imgดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผันแปรทางสัณฐาน พันธุกรรม และการผลิตสาร plumbagin ของต้นที่พัฒนามาจาก hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง

ผู้เขียน:Imgชนากานต์ ลักษณะ

ประธานกรรมการ:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการร่วม:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การถ่ายยีนโปรตีนเรืองแสงสีเขียวเข้าสู่พรรณไม้น้ำสกุล Cryptocoryne โดยใช้ Agrobacterium tumefaciens

ผู้เขียน:Imgนุชจรี ทัดเศษ

ประธานกรรมการ:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการร่วม:Imgปาริชาติ เบิร์นส, Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12345678910...