Search Result of "เสถียร ทวีชีพ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความปลอดภัยของเขื่อนโดยใช้วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ และวิธีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ

ผู้เขียน:Imgเสถียร ทวีชีพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)