Search Result of "เศษอาหาร"

About 49 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารโดยกระบวนการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาริยา วิรัชวรกุล

แหล่งทุน:กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบบ่อแก็สชีวภาพจากเศษอาหารโรงเลี้ยงทหาร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริพงษ์ เทศนา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ สิริโรจน์

แหล่งทุน:ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการการสร้างต้นแบบเครื่องกำจัดเศษอาหารและขยะอินทรีย์สารด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18

หัวเรื่อง:การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนประเภทที่พักอาศัยขนาด 120 ห้องพักร่วมกับเศษอาหาร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอมีเทนจากการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาหาวัสดุพยุงที่เหมาะสมในการย่อยสลายเศษอาหารโดยถังหมัก

ผู้เขียน:Imgกุลยา เรืองไทย

ประธานกรรมการ:Imgดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิฃาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18

หัวเรื่อง:การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนประเภทที่พักอาศัยขนาด 120 ห้องพักร่วมกับเศษอาหาร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เครื่องต้นแบบสำหรับการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

ผู้เขียน:Imgเกสินี สุทธิชาติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุรัตน์ บัวเลิศ, Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123