Search Result of "เศษวัสดุ"

About 53 results
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ การประกวด Green Design Awards 2013 Theme : การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยธรรมชาติหรือเศษวัสดุ (2013)

ผลงาน:ต้นแบบแผ่นหลังคาโปร่งแสงจากฟางข้าว

นักวิจัย: Imgนายกิตติศักดิ์ คำโพชา Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาอุปกรณ์พรวนกลบเศษวัสดุอ้อยแบบไถจานชนิดใช้กำลังขับ (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:71 4 ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 71 4 ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: FqALTfoi5QE
Updated: 2012-11-23T16:43:01.000Z
Duration: 1467 seconds


Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคอีสานและภาคกลาง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคอีสานและภาคกลาง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

123