Search Result of "เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร"

About 45 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การยอมรับข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตรครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ประเทศไทยมีอำนาจเหนือตลาดในการส่งออกข้าวจริงหรือ

Img
Img

Researcher

นาย เรืองเดช ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาย เอกภัทร ลักษณะคำ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การค้าระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์มหภาค

Resume

Img

Researcher

นาง จีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การคลัง , เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาย ศุภศิษย์ ศรีอักขรินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้, การตลาดผลิตภัณฑ์ป่าไม้

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123