Search Result of "เศรษฐศาสตร์การเงิน"

About 14 results
Img

Researcher

ดร. ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

นาย อรุณ เกียระสาร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

ดร. ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์มหภาค , ธุรกิจระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์การเงิน , เศรษฐศาสตร์จุลภาค

Resume

Img

Researcher

นางสาว อังศุธร เถื่อนนาดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม, เศรษฐศาสตร์ทฤษฏี, เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

Resume

Img

Researcher

นางสาว กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์การคลัง

Resume

Img

Researcher

ดร. อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, เศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐศาสตร์การเงิน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชิราภรณ์ วงศ์แสน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง , เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

นางสาว ตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การเงินระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์การเงิน, การเงินธุรกิจ, อัตราแลกเปลี่ยน, เศรษฐศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:#เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงินและระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

นาง อัจฉรา ปทุมนากุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงิน , วิเคราะห์โครงการ , เศรษฐศาสร์ระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

นาย ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงิน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

นาง วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การเงิน-การคลัง

Resume

Img

Researcher

ดร. ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

Resume