Search Result of "เศรษฐศาสตร์การคลัง"

About 4 results
Img

Researcher

ดร. อรรถพล สืบพงศกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐมิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์การคลัง, การวัดประสิทธิภาพ

Resume

Img

Researcher

นาง จีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การคลัง , เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นางสาว กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์การคลัง

Resume

Img

Researcher

นาย อุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐศาสตร์การคลัง

Resume