Search Result of "เศรษฐศาสคร์วิเคราะห์โครงการ"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสคร์วิเคราะห์โครงการ , เศรษฐศาสตร์พัฒนา

Resume