Search Result of "เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

About 52 results
Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าจากการให้บริการของรถไฟไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัย รูปแบบการสร้างนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม สร้างทรัพย์สินทางปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนมูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:โครงการวิจัย รูปแบบการสร้างนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม สร้างทรัพย์สินทางปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Img

ที่มา:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

123