Search Result of "เศรษฐกิจพิเศษ"

About 85 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 1 จำนวน 5 จังหวัด) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปวีณา บาดาล, Imgนางสาวสุวนุช ตันตระกูล, Imgนางสาวอรชา แซ่ตัน, Imgดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง, Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgนายยุทธนา บรรจง, Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเทพา ผุดผ่อง, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, Imgนางกัณทิมา โอชารส, Imgนายเอกพงษ์ ธนะวัติ

แหล่งทุน:บริษัท ซิดเอ็น จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในบริเวณแนวชายแดนภาคตะวันตกของประเทศที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (2013)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว, Imgนายจรายุทธ มงคลวงษ์, Imgนายดนุพล แสงนาค, Imgนายนเรศ จุลบุตร, Imgนายภานุวัฒน์ ปัญจเมธี, Imgผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล, Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, Imgดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวเขมจิรา หนองเป็ด, อาจารย์, Imgนางสาวพิมพร ศรีรุ่งเรือง, อาจารย์, Imgนายรัฐธนนท์ ธนาธรณ์คุณานนท์, อาจารย์, Imgนางสาวอัญชิษฐา ภูอุดม, Imgนางสาววัสราภรณ์ ละนิล, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (2017)

หัวหน้าโครงการ:นิรันตา ศรีบุญทิพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, Imgนิรันตา ศรีบุญทิพย์

แหล่งทุน:สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345