Search Result of "เศรษฐกิจพอเพิยง"

About 3 results
Img

งานวิจัย

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพิยงกับบริโภคนิยมแบบพุทธ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายผจญ คำชูสังข์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการเงินอุดหนุนวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

Img

ที่มา:โครงการเงินอุดหนุนงานวิจัย

หัวเรื่อง:ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพิยงกับบริโภคนิยมแบบพุทธ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายผจญ คำชูสังข์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ผจญ คำชูสังข์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พุทธศาสนา, ศาสนาทั่วไป, พุทธปรัชญา

Resume