Search Result of "เศรษฐกิจการเกษตร"

About 77 results
Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:โครงการพยากรณ์ผลผลิตข้าวโดยการสำรวจด้วยวิธีตั้งแปลงสังเกตร่วมกับการใช้ข้อมูลจากระยะไกล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาโอกาสและผลกระทบจากการจัดทำ FTA ของไทยที่มีต่อสาขาเกษตร (ระยะที่สอง) ในเชิงประมาณและคุณภาพ

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1/4000 และ 1/25000 และระบบสืบค้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain ผลไม้ และผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเชียปี 2552 (กรณีศึกษาเส้นทาง R3E และ R3W)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางการขยายตลาดส่งออกกล้วยไม้ในต่างประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain สินค้าเกษตรเพื่อขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเชียปี 2553 : กรณีศึกษามันสำปะหลัง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:ระบบการจัดทำพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์, Imgนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อการส่งออกของไทยในตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การจัดทำตารางเมตริกบัญชีสังคม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรของสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรในส่วนของไม้เศรษฐี (ยางพารา,ยูคาลิปตัส)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมเพ็ชร์ มังกรดิน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การนำเข้าข้อมูลใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่รายแปลง มาตราส่วน 1:4000

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2549/50

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาโอกาสและผลกระทบจากการจัดทำ FTA ของไทยที่มีต่อสาขาเกษตร (ระยะที่สอง) ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain สินค้าเกษตรเพื่อขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเซียปี 2553 : กรณีศึกษามันสำปะหลัง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาการขยายตลาดผลไม้สดไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "เทิดพระเกียรติ 84 พรรษากับเศรษฐกิจการเกษตร"

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบและพลัง 3 ประสานที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน "สกลนครโมเดล"

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรของสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรในส่วนของไม้เศรษฐกิจ (ยางพารา, ยูคาลิปตัส)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมเพ็ชร์ มังกรดิน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนที่เกิดจากพ่อพันธุ์กำแพงแสนและพ่อพันธุ์ชาโรเลส์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

1234