Search Result of "เวลาการเก็บรักษา"

About 42 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพหัวพันธุ์หงส์เหิน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลยอดนิยม ระดับชมเชย (2019)

ผลงาน:ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม

นักวิจัย: Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวและการคืนรูปจากเยือกแข็งต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุก

ผู้เขียน:Imgวรรธินี เกตุคง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิ ภาชนะและ ระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีต่อความงอก ความแข็งแรง และปริมาณน้ำมันของเมล็ดพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) accession KUBP 74

123