Search Result of "เวลา"

About 1595 results
Img

งานวิจัย

การจัดตารางเวลาการตัดแบ่งรูปแบบชิ้นงานสี่เหลี่ยมมุมฉากบนเครื่องจักรแบบขนาน ให้มีเวลาแล้วเสร็จน้อยสุด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผู้สูงอายุกับการใช้เวลาว่าง (2013)

ผู้แต่ง:ImgMr.Sakdipat chalermputipong, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

ระบบ RFID สำหรับการบันทึกเวลา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัยที่ได้เสนอในการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ได้เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสากล ภายในระยะเวลา 1 ปี (2009)

ผลงาน:การใช้ตัวแปรช่วยในการประมาณค่าเฉลี่ยสำหรับข้อมูลระยะยาวที่มีการสูญหาย

นักวิจัย: Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์ Imgรศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช

Doner:เครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พันธุ์กล้วย ระยะเวลาบ่ม และกรรมวิธีการทำแห้ง : ผลต่อปริมาณ resistant starch อัตราการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัติเคมีกายภาพ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
12345678910...