Search Result of "เวชสำอาง"

About 46 results
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีการสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชสำอาง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอันฟาล ตาเละ, Imgดร.พรรณลักษณ์ สธนเสาวภาคย์, Imgนางสาวปณิดา อู่ไทย

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

งานวิจัย

เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเวชสำอาง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, Imgดร.ศศิวดี บุญญะอุทธยาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุวัชชัย จรัสโสภณ

แหล่งทุน:งบประมาณสนับสนุนการตั้งหน่วยวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเวชสำอางจากสมุนไพร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางธรรมชาติจากทรัพยากรพืชในป่าเต็งรังพื้นที่ มจธ. ราชบุรี (2017)

หัวหน้าโครงการ:พรพรรณ สิระมนต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgธิติมา วงษ์ชีรี, Imgพรพรรณ สิระมนต์, Imgรัตติยา แววนุกูล

แหล่งทุน:ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี มจธ. ราชบุรี

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:พัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้าริ้วรอยจากสมุนไพร

Img

ที่มา:นิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7-8 สิงหาคม 2555)

หัวเรื่อง:การทำบริสุทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมันปาล์มดิบสำหรับการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โครงฏารย่อย ในชุดโครงการเรื่องการจัดการปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้านริ้วร้อยจากสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากเห็ดสมุนไพรสำหรับการบำรุงผิว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้านริ้วร้อยจากสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123