Search Result of "เวชศาสตร์การกีฬา"

About 2 results
Img

Researcher

นางสาว ไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เวชศาสตร์การกีฬา

Resume

Img

Researcher

นางสาว สมภิยา สมถวิล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เวชศาสตร์การกีฬา

Resume