Search Result of "เลปโตสไปโรซีส"

About 38 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะพัฒนาวัคซีนเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางมลิวัลย์ ชุนถนอม, รองศาสตราจารย์, Imgนายวรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณดา สุจริต, รองศาสตราจารย์, Imgนายสัญชัย ลักษณโกเศศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, Imgนายเสรี ดอนแก้วบัว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์, Imgนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, Imgนางสาววนิดา พัสดุรักษ์, Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, Imgดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, Imgนางสาวปรมา หันหาบุญ, อาจารย์, Imgนายนรสุทธิ์ บางภูมิ, อาจารย์, Imgนางนุช โชติช่วง, Imgนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะพัฒนาวัคซีนเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549" ในงานเกตรแห่งชาติ พ.ศ. 2549

หัวเรื่อง:หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะพัฒนาวัคซีนเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549" ในงานเกตรแห่งชาติ พ.ศ. 2549

หัวเรื่อง:หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะพัฒนาวัคซีนเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยโรคเลปโตสไปโรซีสในสุนัข

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะพัฒนาวัคซีนเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การโคลนยีนควบคุมการสร้างโปรตีนที่มีศักยภาพการเป็น Sub-unit vaccine ต่อต้านโรคเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช โชติช่วง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการเป็นแหล่งรังโรคเลปโตสไปโรซีสในโคนมต่อคุณภาพสุขภาพโคนมและอุบัติการณ์การเป็นโรคในคนในเขตพื้นที่เลี้ยงโคนม

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การโคลนยีนควบคุมการสร้างโปรตีนที่มีศักยภาพการเป็น Sub-unit vaccine ต่อต้านโรคเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช โชติช่วง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การโคลนยีนควบคุมการสร้างโปรตีนที่มีศักยภาพการเป็น Sub-unit vaccine ต่อต้านโรคเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช โชติช่วง

12