Search Result of "เรื่องเล่าพื้นบ้าน"

About 8 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 (2018)

ผลงาน:นิทานเรื่องนางสิบสองพระรถเมรี: การถ่ายทอดเรื่องเล่าพื้นบ้านในอุษาคเนย์

นักวิจัย: Imgนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์ Imgนางสาวจริยา สุพรรณ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

Researcher

นาย รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีการแสดง, วรรณคดีไทย, คติชนวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, การวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย, คำและประโยคในภาษาไทย, การวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความในภาษาไทย, ภาษาไทยในสื่อ, การวิจัยในเชิงสหวิทยาการ

Resume

Img

งานวิจัย

อาเซียนนิทัศน์: การศึกษาอัตลักษณ์อาเซียนในนิทานมหัศจรรย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจริยา สุพรรณ, Imgนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

นางสาว จริยา สุพรรณ

ที่ทำงาน:สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม

Resume