Search Result of "เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ"

About 11 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชีการเงิน, การควบคุมภายใน

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาย สถาพร แสนละเอียด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญชี, การสอบบัญชี

Resume

Img

งานวิจัย

รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปัญญา อิสระวรวาณิช

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

นางสาว นันทิยา พรมทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:บัญชี

Resume

Img

Researcher

นาย วรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญชี

Resume

Img

Researcher

ดร. ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญชีบริหาร , การบัญชีต้นทุน, การเงิน

Resume