Search Result of "เรือประมง"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

หัวเรื่อง:การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีสำหรับท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:การสำรวจและวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินในการใช้วัสดุไม้แปรรูปในเรือประมงพื้นบ้าน

Img

ที่มา:วิศวสารลาดกระบัง

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานสำหรับเรือ

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานสำหรับเรือ (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Yodchai Tiaple, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการแช่เย็นด้วยน้ำแข็งสำหรับปลาจากเรือประมงอวนลาก

ผู้เขียน:Imgวิริยาภรณ์ เอกผล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจและวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินในการใช้วัสดุไม้แปรรูปในเรือประมงพื้นบ้าน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจและวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินในการใช้วัสดุไม้แปรรูปในเรือประมงพื้นบ้าน

Img

Researcher

ดร. จารุพันธุ์ หนูสมตน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:1. ด้านออกแบบงานระบบ ปรับอากาศ, ระบายอากาศ, ดับเพลิงด้วยน้ำ, Pipe & Pump, สุขาภิบาล, 2. ด้านออกแบบ ระบบ Clean Room, 3. ด้าน เจาะและระเบิด หิน, แร่, 4. ด้านออกแบบใบจักรเรือประมงน้ำตื้น เรือหางยาว

Resume

Img

Researcher

ดร. ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ: Hydrodynamics , CFD

Resume