Search Result of "เรือนพื้นถิ่น"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:หน้าจัว ว่าด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทย

หัวเรื่อง:การปรับตัวของการใช้ที่ว่างภายในเรือนพื้นถิ่นไท-ลาว

Img

ที่มา:วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

หัวเรื่อง:ขอบเขตเรือนพื้นถิ่นในชุมชนน่าอยู่: กรณีศึกษาหมู่บ้านลาวครั่ง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เรือนพื้นถิ่นไทย-มุสลิม 4 จังหวัดภาคใต้: ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญา พัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท : คุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประวุฒิ แย้มยลงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญา พัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท : คุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น

12