Search Result of "เรืองศักดิ์ ทีฆะสุข"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์สังคมพืชในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก

ผู้เขียน:Imgเรืองศักดิ์ ทีฆะสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชารอง:ImgPairote Patharanakul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf