Search Result of "เรียลลิตี้โชว์"

About 3 results
Img

งานวิจัย

The Face Thailand: กลวิธีความไม่สุภาพในรายการเรียลลิตี้โชว์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นาย วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในภาษาไทย, วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย, ปริจเฉทวิเคราะห์ภาษาไทย, อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย, การเล่นทางภาษา, อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์, ภาษากับวัฒนธรรม

Resume

Img

Researcher

นางสาว วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์, ปริจเฉทวิเคราะห์, วัจนปฏิบัติศาสตร์, สัญวิทยาและการบริโภคคุณค่าเชิงสัญญะ

Resume