Search Result of "เรวัต พิมสาร"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgเรวัต พิมสาร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์