Search Result of "เยาวชนไทย"

About 58 results
Img

งานวิจัย

โครงการเยาวชนไทยหัวใจเกษตร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง บทบาทครูสุขศึกษา พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยในสถานศึกษา

หัวเรื่อง:การลงทุนด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

Img

งานวิจัย

ความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการตลาดเพื่อสังคมฐานชุมชนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของเยาวชนไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ.2558 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์, Imgธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสร้างการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยโบราณสำหรับเยาวชนไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123