Search Result of "เม่าหลวง"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความมีชีวิตของละอองเรณูในดอกเม่าหลวงตัวผู้

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเจลล้างมือที่ผลิตจากเม่าหลวง (Antidesma thwaitesianum Muell. Arg.) ต่อการทำลายจุลินทรีย์ก่อโรค

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงเม่าหลวงในสภาพปลอดเชื้อ

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเม่าหลวง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเจลล้างมือที่ผลิตจากเม่าหลวง (Antidesma thwaitesianum Muell. Arg.) ต่อการทำลายจุลินทรีย์ก่อโรค

Img

Researcher

นางสาว เสาวคนธ์ ต่วนเทศ

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาอาหาร, ความปลอดภัยของอาหาร, Food Microbiology, Food Safety

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาง จินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาอาหาร, เทคโนโลยีการหมัก

Resume

Img

Researcher

ดร. อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Alcoholic Fermentation, Functional Drink, Probiotics

Resume

Img

Researcher

นาง กานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:โภชนาศาสตร์สัตร์, การผลิตสัตว์, ไข่ไก่ และคุณภาพไข่

Resume