Search Result of "เม่า"

About 182 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กากเม่าเศษเหลือที่น่าสนใจ (2017)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผลของการใช้กากเม่าในการเลี้ยงสัตว์ (2018)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มจากน้ำหมากเม่า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:หจก.บัวคำ สกลนครก่อสร้าง (นายพรชัย บุญศิริชัย)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้กากเม่าสดและกากเม่าแห้งต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชัน ไตรธิเลน

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

เก้าอี้ลดอาการเมาเรือ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. (สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) จำกัด มหาชน

Img

การประชุมวิชาการ

คุณค่าทางโภชนาการของกากเม่า (2015)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor, ImgMs.Sudathip Sensupha,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

สมบัติทางเคมีและกายภาพของกากเม่าแห้ง (2015)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

12345678910