Search Result of "เม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะ"

About 9 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติของเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติของเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉพาะที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์

Img
Img

Researcher

นาย สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:hematology

Resume

Img

Researcher

ดร. สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Veterinary Pharmacology and Toxicology

Resume

Img

Researcher

นางสาว นภสร เผ่าชูศักดิ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume