Search Result of "เม็ด"

About 802 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgนางสาวนงนุช กัณฑานนท์, Imgรังสิมา เก่งการพานิช

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img

งานวิจัย

เครื่องไล่ควมาชื้นเม็ดดูดความชื้น (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไรโน รีเสริช จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของอาหารอัดเม็ดต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์, Imgเฉลียว ขุนพิทักษ์

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเม็ดเชื้อโปรไบโอติกโดยวิธีเอ็นแคปซูเลชันสำหรับอาหารไก่ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร

Img

งานวิจัย

ลักษณะรูปร่าง และปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายวีระ วชิระขจรชัย)

Img
12345678910...