Search Result of "เมืองพัทยา"

About 78 results
Img

ที่มา:เมืองพัทยา

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและจัดทำสื่อธรรมชาติใต้ทะเล บริเวณแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำที่สำคัญหมู่เกาะล้านและพื้นที่ใกล้เคียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทเมืองสะอาด จำกัด และ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภทจากแหล่งกำเนิดนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และโครงการวิจัยผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวภารดี แซ่อึ้ง, Imgนายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของผู้ประกอบการตามชายหาดในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติยา เอกอัคร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลภายนอกจากการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดกรณี เกาะล้านเมืองพัทยา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234