Search Result of "เมือง"

About 4732 results
Img
Img

ที่มา:วารสารบ้านและเมืองเพื่อการพัฒนาบ้านและเมือง

หัวเรื่อง:คืนพื้นที่สีเขียวบนอาคารให้บ้านและเมือง

Img

ที่มา:บริษัทเมืองสะอาด จำกัด และ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภทจากแหล่งกำเนิดนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และโครงการวิจัยผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวภารดี แซ่อึ้ง, Imgนายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวกำแพงเมือง คูเมืองนครนายกโดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาประชาคมเมืองเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่ของกรุงเทพมหานคร (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรีเพ็ญ ดุรงค์เดช, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. จำเนียร วารัตน์, Imgผศ. บุญชู โสดา

แหล่งทุน:กรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คืนพื้นที่สีเขียวบนอาคารให้บ้านและเมือง (2012)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Pasinee Sunakorn, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เมืองแห่งการอนุรักษ์ระบบนิเวศ (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Supaporn Leopairojna Kaewko, Assistant Professor, ImgDr.Tanapon Panthasen, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปัญหาบ้านเมือง ยุติได้ด้วยพระบรมราโชวาท (2012)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Nualchon Tasanachaikul, Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคารสำหรับประเทศไทย โครงการย่อยที่ 7 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการออกแบบตามสมรรถนะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด ผู้ได้รับทุนจากเทศบาลเมืองเกาะสมุย

หัวเรื่อง:สถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลเมืองทุ่งสง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ

Img

ที่มา:เทศบาลเมืองแสนสุข

หัวเรื่อง:โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลเฉลิมพระเกียรติ (สำรวจและเก็บตัวอย่างทรัพยากรชายฝั่ง)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง: เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้า เมืองสุขภาพ และเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรัฐภูมิ ปาการเสรี, อาจารย์, Imgดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกัญญาภา อร่ามรักษ์, อาจารย์, Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เมืองสะอาด จำกัด

หัวเรื่อง:การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวภารดี แซ่อึ้ง, Imgนายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ

Img

ที่มา:กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

หัวเรื่อง:การจัดสำเนาและใส่ลายน้ำลงบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4000 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/ผังเมือง

หัวเรื่อง:การปรับปรุงการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของชุมชนในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

12345678910...