Search Result of "เมล็ดสบู่ดำ"

About 99 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ไพโรไลซีสของเมล็ดสบู่ดำ (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการผลิตโปรตีนพิษจากเนื้อเมล็ดสบู่ดำ (2014)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดำโดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบต่าง ๆ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุษรา สินบัวทอง

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345