Search Result of "เมล็ดพันธ์"

About 50 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:การวิจัยการจัดการกระบวนการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ข้าวในไซโล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิธีการเร่งอายุโดยใช้สารละลายเกลืออิ่มตัวเพื่อประเมินความงอกในไร่ของเมล็ดพันธ์ข้าวโพดหวาน

ผู้เขียน:Imgธารทิพย์ สมท่า

ประธานกรรมการ:Imgจุฑามาศ ร่มแก้ว*

กรรมการร่วม:Imgชเนษฎ์ ม้าลำพอง*, Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:การอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องอบแบบงวดหมุนเวียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่วางตัวอยู่ใกล้ชิดกับยีนควบคุมความต้านทานต่อการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธ์ถั่วเหลืองในสภาพไร่ของคู่ผสมระหว่างพันธุ์เชียงใหม่ 60 กับ GC10848 โดยวิธีการวิเคราะห์การกระจายตัวของลั

ผู้เขียน:Imgดร.ปุณยวีร์ เดชครอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชบา จำปาทอง

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Applied microbiology and biochemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงผึ้งและภมรวิทยา, Apiculture,Insect Behavior, Biological Systematics

Resume

123