Search Result of "เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"

About 21 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

เศรษฐศาสตร์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:CIMMYT (Centro internacion al de Mejoramie nto de Maizy Trigo)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลยอดนิยม ระดับดี ประเภทบรรยาย (2018)

ผลงาน:การผลิตเอทานอลและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของไมโทคอนเดรียของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ถูกเร่งอายุ

นักวิจัย: Imgชาลิสา แจ้งสกุล Imgนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Doner:สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลยอดนิยม ระดับดี ประเภทบรรยาย (2019)

ผลงาน:การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการตรวจวัดเอทานอลอย่างรวดเร็วด้วยการสั่นสะเทือนของคลื่นอัลตราโซนิค

นักวิจัย: Imgปาริฉัตร เจริญ Imgธัญภัค รุ่งแสงชัยเจริญ Imgนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Paper Award 2018 จากผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (2019)

ผลงาน:การผลิตเอทานอลและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของไมโทคอนเดรียของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ถูกเร่งอายุ

นักวิจัย: Imgชาลิสา แจ้งสกุล Imgนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

Img
Img

Researcher

นาย ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Seed Science and Technology

Resume

Img

Researcher

นาย ศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การผลิต

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช, เมล็ดพันธุ์ วิทยาการผลิต การเก็บเกี่ยวพืชไร่, พืชพลังงาน, วิทยาการsหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่, ระบบเกษตร เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

Resume

12