Search Result of "เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด"

About 155 results
Img

งานวิจัย

โครงการสนับสนุนการปรับปรุงห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

แหล่งทุน:บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานในเชิงการค้า (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

แหล่งทุน:บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด

Img
Img
12345678