Search Result of "เมลามีน"

About 67 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การประเมินความปลอดภัยและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การปนเปื้อนของเมลามีนในอาหารสัตว์

Img

ที่มา:กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท

หัวเรื่อง:ผลกระทบและปริมาณเมลามีนที่มีผลต่อสัตว์น้ำ (กบ ปลาช่อน ปลาดุก) ที่ได้รับอาหารผสมเมลามีนที่มีความเข้มข้นต่างกัน โดยประเมินจากค่าเลือดและลักษณะทางพยาธิวิทยาของไตและตับ

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน มก. (กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท)

หัวเรื่อง:ผลกระทบและปริมาณเมลามีนที่มีผลต่อสัตว์น้ำ (กบ ปลาช่อน ปลาดุก) ที่ได้รับอาหารผสมเมลามีนที่มีความเข้มข้นต่างกัน โดยประเมินจากค่าเลือดและลักษณะทางพยาธิวิทยาของไตและตัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, อาจารย์

1234