Search Result of "เมนเทอร์"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีเมนเทอร์ เมื่อเพิ่มการพิจารณาความหน่วงของสายสัญญาณ

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการออกแบบเครือข่าย OSPF (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครือข่ายคอมพิวเตอร์, อัลกอริทึมในการออกแบบระบบเครือข่าย

Resume