Search Result of "เมทิลีนบลู"

About 10 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การดูดซับเมทิลีนบลูของถ่านไม้จากไผ่ป่า ไผ่ตง และไผ่มันหมู จากจังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การดูดซับเมทิลีนบลูของถ่านไม้จากไผ่ป่า ไผ่ตง และไผ่มันหมู จากจังหวัดกาญจนบุรี

Img
Img

งานวิจัย

การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนักโดยการใช้เปลือกส้มโอดูดซับ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาผสมของโคบอลต์ซัลไฟด์สำหรับกระบวนการย่อยสลายด้วยแสงของสีย้อม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นาง สายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Spectroscopy, Thermal Analysis

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Coordination Chemistry, Applied Inorganic Chemistry, Environmental Chemistry

Resume