Search Result of "เฟิน"

About 39 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์เฟินใบแฉก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาพันธุ์เฟินใบแฉก

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยการชักนำเฟินชายผ้าสีดาและกลุ่มเฟินข้าหลวงให้กลายพันธุ์โดยสารเคมีและรังสีแกมม่า

หัวหน้าโครงการ:Imgมล.จารุพันธ์ ทองแถม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยการชักนำเฟินชายผ้าสีดาและกลุ่มเฟินข้าหลวงให้กลายพันธุ์โดยสารเคมีและรังสีแกมม่า

หัวหน้าโครงการ:Imgมล.จารุพันธ์ ทองแถม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางพันธุกรรมและอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของเฟินข้าหลวงในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลระดับดีเด่น (2016)

ผลงาน:การศึกษาจำนวนโครโมโซมของเฟินชายผ้าสีดาในประเทศไทย

นักวิจัย: Imgดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวพรรณิภา สุขเมือง

Doner:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

Img

Researcher

ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ความหลากหลายทางทรัพยากรพืชสวน, พืชกลุ่มเฟินและพืชใกล้ชิดเฟิน (Ferns and Fern allies)

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การขยายโคลนเฟินชายผ้าสีดาเขากวางใบตั้ง (Platycerium ridleyi H. Christ.) ในสภาพปลอดเชื้อ

ผู้เขียน:Imgนัฐชัย แย้มพิกุลสกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgมาลี ณ นคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12