Search Result of "เฟอร์นิเจอร์"

About 68 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากใบและชานอ้อย สำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์แมนเนจเม้น จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบและผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234