Search Result of "เพื่อสุขภาพ"

About 3660 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings) เครือข่ายการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อนของกลุ่มเยาวชน ในค่ายผู้นำภาคฤดูร้อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เรื่อง พลังสุขภาพจิต

หัวเรื่อง:ผลของการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยายร่ม กรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เรื่อง พลังสุขภาพจิต

หัวเรื่อง:ผลของค่ายโรงเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่มีต่อความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เรื่อง พลังสุขภาพจิต

หัวเรื่อง:ผลของการพัฒนาความมีวินัยในตนเองทางการเรียนรู้ด้วยรูปแบบบวรตามหลักไตรสิกขาที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (สอส.)

หัวเรื่อง:โครงการสร้างเสริมสุขภาพการศึกษาวิจัยสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส)และสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี

หัวเรื่อง:โครงการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 : 2 ชุดกิจกรรม DHS/PPA

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:โครงการสร้างเกณฑ์และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา (อายุ 4-6 ปี)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะเกษตร กำแพงแสน (คลินิกสุขภาพพืช และชมรมปลูกพืชผักไม่ใช้ดิน)

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในผักไม่ใช้ดินรับหน้าร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพของกำลังพลกองทัพไทย

หัวเรื่อง:โครงการการจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่และการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพของกำลังพลกองทัพไทย

หัวเรื่อง:การจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพของกำลังพลกองทัพไทย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

12345678910...