Search Result of "เพื่อสุขภาพ"

About 3477 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (สอส.)

หัวเรื่อง:โครงการสร้างเสริมสุขภาพการศึกษาวิจัยสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings) เครือข่ายการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อนของกลุ่มเยาวชน ในค่ายผู้นำภาคฤดูร้อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เรื่อง พลังสุขภาพจิต

หัวเรื่อง:ผลของการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยายร่ม กรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เรื่อง พลังสุขภาพจิต

หัวเรื่อง:ผลของค่ายโรงเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่มีต่อความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เรื่อง พลังสุขภาพจิต

หัวเรื่อง:ผลของการพัฒนาความมีวินัยในตนเองทางการเรียนรู้ด้วยรูปแบบบวรตามหลักไตรสิกขาที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี

Img

ที่มา:ข่าวสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ

หัวเรื่อง:การศึกษาค่าโลหิตวิทยาแกะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

หัวเรื่อง:งบประมาณเงินทุนในการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

Img

ที่มา:มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณภาพน้ำนมถั่วเหลืองและน้ำผลไม้ด้วย Probiotic bacteria

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะชุมชนการเคหะแห่งชาติ

Img

ที่มา:สภาพแวดล้อมสุขภาพ Healthy Environment

หัวเรื่อง:ระบบอะควาโพนิกส์แนวตั้ง เพื่อใช้ผลิตอาหารและเป็นแผงบังแดด

Img

ที่มา:สภาพแวดล้อมสุขภาพ Healthy Environment

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางกายภาพและเศรษฐกิจของการทำเกษตรกรรมในเมืองบนพื้นที่สำนักงานเหลือเช่า

Img

ที่มา:กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ สแนคข้าวโพดในระดับโรงงานและการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ"

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอรวรร ตติรัตน์

Img

ที่มา:วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาระบาดวิทยาของการฆ่าตัวตาย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

หัวเรื่อง:การตรวจสอบปริมาณความชื้นของข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด

Img

ที่มา:การจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาวะวิกฤต

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการจัดจำแนกปลาปักเป้าในประเทศไทย

12345678910...