Search Result of "เพื่อการค้า"

About 1135 results
Img

งานวิจัย

ผลกระทบด้านการค้า หากไทยไม่มีการจัดทำความตกลงการค้าเสรี กับสหรัฐอเมริการ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ

Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้ากริลการ์ด (2020)

นักวิจัย:ImgMrs.Janpen Saengprakai, ImgDr.Orathai Sawatdichaikul,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้าอิ่มรัก (2015)

นักวิจัย:ImgMr.Thanachod Thammachat,

ประเภท:

Img

ที่มา:กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ของไทยในอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบการค้าเสรีต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบจากการทำ FTA สำหรับภาคเกษตรกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบการเปิดเสรีภาคบริการสาขาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การศึกษามูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img

ที่มา:สมาคมการค้าปุ๋ยเคมีสำหรับใช้ในนาข้าว

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาคุณภาพปุ๋ยเคมีสำหรับใช้ในนาข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

หัวเรื่อง:การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้ารายสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี (สินค้าเกษตร)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

หัวเรื่อง:การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้ารายสาขาที่ได้รับผลกระทยจากการเปิดเสรี (สินค้าเกษตร)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา

หัวเรื่อง:ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของไทย: กรณีศึกษามาตรการตรวจสอบย้อนกลับอาหารและฉลากร่องรอยคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบจากการทำ FTA สำหรับภาคเกษตรกรรม

Img

ที่มา:กรมเจรจาการค้าภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าภายในของไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษากรณี: ผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

Img

ที่มา:การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy เพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:สถานการณ์ปัจจุบันของงานวิจัยและพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของเทคนิค NIR Spectroscopy ในประเทศไทย

Img

ที่มา:การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy เพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy (NIRS) หาองค์ประกอบทางเคมีในตัวอย่างอาหารกุ้ง

Img

ที่มา:การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy เพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านอินฟราเรด

12345678910...