Search Result of "เพอร์เลท"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว นวะรัตน์ พิลาภ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเกษตร

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นขององุ่นพันธุ์ไวท์มาละกาและลูสเพอร์เลท.

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตองุ่นพันธุ์ Perlette ภายใต้หลังคาพลาสติก (2010)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Nuanprang Chaitakhob, ImgMr.Boonruam Chanchuen, ImgMs.Nawarat Pilap,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:ผลของ GA3 ที่มีต่อน้ำหนักช่อผลและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Perlette

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9. สาขาไม้ผล/ยืนต้น

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการปลิดช่อผลและGA3 ที่มีต่อคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์เพอร์เลท

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นขององุ่นพันธุ์ไวท์มาละกาและลูสเพอร์เลท

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการงานเกษตรมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 8: (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)

หัวเรื่อง:การผลิตองุ่นพันธุ์ Perlette ภายใต้หลังคาพลาสติก

Img

Researcher

นาย บุญร่วม จันทร์ชื่น

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผล, การขยายพันธุ์

Resume

Img

Researcher

นาง นวลปรางค์ ไชยตะขบ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการที่เสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8. หน้า 276. สาขาไม้ผล/ยืนต้น. ภาคโปสเตอร์. ระหว่างวันที่ 6 9 พฤษภาคม 2552. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส. จังหวัดเชียงใหม่. 402 หน้า.

หัวเรื่อง:ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นขององุ่นพันธุ์ไวท์มาละกาและลูสเพอร์เลท.

Img

งานวิจัย

การจัดการทรงพุ่มต้น พื้นที่รับแสงและวิธีการปลิดผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ดีบางพันธุ์ในเขตพื้นที่ดอน พื้นที่ลุ่ม และสภาพโรงเรือนโดยใช้ต้นตอพันธุ์ต่าง ๆ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์, Imgนายปวิณ ปุณศรี, ศาสตราจารย์, Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดวงพร สุวรรณกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจารุวรรณ สมบัติภิรมย์, Imgนางรัตนา สุวรรณเลิศ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (6)

Img
12