Search Result of "เพทาย กาญจนเกษร"

About 9 results
Img
Img

Researcher

ดร. กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาไม้ผล, การจัดการสวนไม้ผล, การผลิตไม้ผลเขตร้อน, การจัดการสถานเพาะชำไม้ผล

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของระบบรูปทรงต้น 4 แบบ ในการปลูกระยะชิดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ในปีที่สองของการให้ผลผลิต

ผู้เขียน:Imgเพทาย กาญจนเกษร

ประธานกรรมการ:Imgกวิศร์ วานิชกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)