Search Result of "เพคติน"

About 57 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิธีการสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูป (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgบุญเิกิด แย้มเขตกรณ์

แหล่งทุน:ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของเพคตินและเจลแลนต่อความคงตัวของอนุภาคและของแข็งแขวนลอยในนมแพะเปรี้ยวพร้อมดื่ม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตเพคตินจากใบเครือหมาน้อย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตเพคตินจากใบเครือหมาน้อยและการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้เขียน:Imgพันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของมะเดื่อฝรั่งและปริมาณเอนไซม์ฟิซิน และเพคติน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของมะเดื่อฝรั่งและปริมาณเอ็นไซม์ ฟิซินและเพคติน

Img

Researcher

นางสาว วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ชาติสยาม ผลวิลัย

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Resume

Img

ที่มา:ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์อาหารแม่เหล็ก จังหวัดพะเยา

หัวเรื่อง:ศึกษาปริมาณชนิดและปริมาณไขมันอะไมโอสและอะไมโลเพคตินในลูกเดือนสายพันธุ์ต่าง ๆ

Img

ที่มา:The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35)

หัวเรื่อง:ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อเนื้อสัมผัส ปริมาณเพคตินและโครงสร้างระดับจุลภาคของมะม่วงแช่เยือกแข็ง

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การหมักโกโก้ II : การศึกษาอิทธิพลเอนไซม์เพคตินต่อการหมักโกโก้ธรรมชาติ

ผู้เขียน:Imgนางอรพิน ภูมิภมร, รองศาสตราจารย์, ImgJantana Jinda

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effects of enzyme pectinase on natural cocoa fermentation were studied by soaking cocoa beans in 200 ppm pectinase enzyme solution for a period of 0, 1, 3, 6 hour. The fermentation quality of fermented cocoa beans with added pectinase were shown to be more promising than those without enzyme batch . The amount of full fermented beans (4/4F) were increased concomitantly with the increasing of enzyme soaking period. Full fermented beans were found at 79 and 86% of fermented beans in enzyme – soaking batches of 3 and 6 hours respectively. No slaty and mold beans were observed in these batches. This indicated that the quality of fermented beans was equivalent to standard grade 1. Additionally, it was found that the pH levels of full fermented beans were 5.49 and 5.92 which were acceptable in the cocoa market. Pectinase –producing microorganism therefore, would have an important role in cocoa fermentation processes.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 031, Issue 2, Apr 97 - Jun 97, Page 206 - 211 |  PDF |  Page 

123