Search Result of "เพคติน"

About 54 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิธีการสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูป (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgบุญเิกิด แย้มเขตกรณ์

แหล่งทุน:ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

ผลของเพคตินและเจลแลนต่อความคงตัวของอนุภาคและของแข็งแขวนลอยในนมแพะเปรี้ยวพร้อมดื่ม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตเพคตินจากใบเครือหมาน้อย

Img

ที่มา:ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการสกัดและศึกษาคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตเพคตินจากใบเครือหมาน้อยและการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้เขียน:Imgพันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของมะเดื่อฝรั่งและปริมาณเอนไซม์ฟิซิน และเพคติน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของมะเดื่อฝรั่งและปริมาณเอ็นไซม์ ฟิซินและเพคติน

Img

Researcher

นางสาว วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ชาติสยาม ผลวิลัย

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นางสาว สิรินาฏ เนติศรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Resume

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของผลมะเดื่อฝรั่งและปริมาณของเอนไซม์ฟีซินและเพคติน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

หัวเรื่อง:ผลของเพคตินและเจลแลนต่อความคงตัวของอนุภาคและของแข็งแขวนลอยในนมแพะเปรี้ยวพร้อมดื่ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:หจก. แม่เล็ก จ.ลำพูน

หัวเรื่อง:ชนิดและปริมาณน้ำมัน อไมโลส และอไมโลเพคตินของเดือยสายพันธุ์ต่างๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123