Search Result of "เผยแพร่"

About 387 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การเผยแพร่ดนตรีไทยบนโลกไซเบอร์ (2008)

ผู้แต่ง:ImgMr.Pakom Bumrungsuk, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

การเผยแพร่ปรัชญาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย (2018)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2556 (2013)

นักวิจัย:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศานตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ การใช้ประโยชน์ และการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557 (2014)

ผลงาน:บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาชุมชนโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

นักวิจัย: Imgดร.เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์

Doner:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Img
Img

ที่มา:คณะเกษตร (โครงการสนับสนุนการขอทุนวิจัย การทำวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕)

หัวเรื่อง:ชุดเครื่องแบบสำหรับผู้สูงอายุหญิงบ้านบางแค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2549 จากเครอข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน

หัวเรื่อง:การส่งเสริมและการวิจัยการผลิตหม่อนไหมครบวงจรเพื่อการเกษตรยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

Img

ที่มา:การสัมมนาเผยแพร่ผลผลิตงานวิจัยเรื่อง วช.บูรณาการงานวิจัยน้ำเพื่อชุมชน

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบชลสารสนเทศ ประยุกต์ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Img

ที่มา:วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (Research and Development Journal) จัดพิมพ์เผยแพร่โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การปรับปรุงหินคลุกด้อยคุณภาพเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุงานทาง

Img

ที่มา:โยธาสาร จัดพิมพ์เผยแพร่โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวเรื่อง:ความเสียหายของโครงสร้างเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากปรากฏการณ์ทรายไหลและการเกิดแผ่นดินแยก

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่การจัดการขยะเพื่อพลังงานสำหรับชุมชน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Img
Img
12345678910...